Banden

Vanaf november 2012 worden alle nieuwe banden voorzien van een sticker met het EU-bandenlabel. Het label geeft a.h.v. duidelijke pictogrammen informatie over:

  • de brandstofefficiëntie
  • de grip op een nat wegdek
  • het geproduceerde geluid

Het label geeft een waarde voor de drie factoren op een schaal van A (beste) tot G (slecht).

Vanuit de bandenindustrie kwam een dubbel signaal i.v.m. het label: positief omdat het de consumenten toelaat om een onderscheid tussen de verschillende banden te krijgen, maar ook wat terughoudend omdat heel wat factoren niet of te weinig in rekenschap worden genomen. Het label rust maar op drie pijlers en in de praktijk spelen veel meer factoren een rol bij de beoordeling van een autoband. Zeker als we het hebben over winterbanden, die als allerbelangrijkste eigenschap dienen te hebben dat ze een goede grip in winterse omstandigheden hebben. Een onderdeel dat op het bandenlabel niet voorkomt.

Informatie video EU bandenlabel - FairTyre

TPMS of Tyre Pressure Monitoring System

TPMS is een functie die in veel nieuwe wagens beschikbaar is. Deze ingewerkte software zorgt er voor dat de chauffeur tijdig gewaarschuwd wordt voor bandenspanningsverlies.
Dit kan via 2 manieren, men spreekt over directe en indirecte TPMS:

 

Indirecte TPMS:

Via een ingebouwde ABS sensor meet de wagen het aantal omwentelingen van de banden.

Als de bandenspanning veranderd in een band veranderd automatisch ook het aantal omwentelingen. Door een onregelmatigheid in de opgeslagen omwentelingen wordt waarschuwing geactiveerd.

Het opslaan dient manueel uitgevoerd te worden na het blazen of het afhalen van de banden. 

 

Indien deze RESET niet uitgevoerd wordt zal de wagen vals alarm slaan.

VOORDELEN NADELEN

+ ingebouwd in de wagen en werkt met alle sets (indien gereset)

- de bandenspanning wordt niet weergegeven in de wagen en de waarschuwing spreekt niet altijd over de locatie  

 

- gevoelig aan vals alarm (reset niet uitgevoerd,…)

 

- reset bij een platte band neemt waarschuwing weg maar lost het probleem niet op, integendeel

 

Directe TPMS:

Via een sensor onder het ventiel wordt de bandenspanning gemeten en weergegeven. Dit is de meest nauwkeurige manier.

Dit TMPS-systeem werkt enkel als er sensoren in de velgen gemonteerd zijn.

Voor meer info over deze sensoren voor uw wagen klik hier.

 

VOORDELEN NADELEN

+ Nauwkeurigste meting en bandenspanning zichtbaar op het dashboard

- Indien geen sensoren gevonden worden slaan de meeste wagens in alarm

- Duurder dan indirecte TPMS

+ Reset gebeurt automatisch

- beperkte levensduur door de ingebouwde batterij

 

- zeer gevoelig aan schade (corrosie, monteren en demonteren van de banden,…)

 

Wetgeving:

Sinds 01/11/2012 dienen alle nieuwe type wagens voorzien te zijn van het TPMS systeem

Vanaf 01/11/2014 dienen alle nieuwe wagens voorzien te zijn van het TPMS systeem.

Volgens ECE 121 en ECE-R64

 

CONCLUSIE TPMS:

De bandenspanning wordt door het TPMS systeem gecontroleerd. Het controleren van de bandenspanning is iets wat veel mensen zelf vergeten of men kent de nadelen niet.

Veiligheid: bandenspanning heeft een invloed op het contactoppervlak van de wagen.

Verbruik: onderspanning zorgt er voor dat het verbruik stijgt

Bandenslijtage: onderspanning kan het rendement van uw banden fors doen dalen.

Met andere woorden dit veiligheidssysteem kan het verschil maken !

Waarom winterbanden?

  • Veiliger op de weg onder de  7°C
  • U spaart de zomerbanden
  • Verplicht in de meeste buur -en andere Europese landen

Wanneer is een winterband aan vervanging toe?

Een winterband verliest zijn effect vanaf een profieldiepte van 4mm.
Dit betekent dat een winterband met minder dan 4mm aanzien wordt als een zomerband. Dit brengt met zich mee dat in de landen waar winterbanden verplicht zijn, uw banden niet voldoen aan de wet.

Waar verplicht? 

(bron: www.goodyear.eu)

Nieuw bandenlabel maakt consument niet veel wijzer

Het nieu­we Eu­ro­pe­se ban­den­la­bel dat op 1 no­vem­ber werd in­ge­voerd heeft no­be­le be­doe­lin­gen. Maar in de prak­tijk zal de con­su­ment er op korte ter­mijn niet veel aan heb­ben.

Wie de ko­men­de dagen win­ter­ban­den aan­koopt om zich voor te be­rei­den op guur na­jaars- en win­ter­weer, zal in de ban­den­cen­tra­le voor het eerst wor­den ge­con­fron­teerd met het fon­kel­nieu­we ban­den­la­bel. Ver­ko­pers van au­to­ban­den zijn vanaf 1 no­vem­ber ver­plicht dat te ge­brui­ken. Het Eu­ro­pe­se label lijkt op de ener­gie­zui­nig­heids­la­bels die al jaren te vin­den zijn op elek­tro­toe­stel­len als koel­kas­ten en was­ma­chi­nes.

Het label dat de Eu­ro­pa de fa­bri­kant op­legt moet ertoe lei­den dat con­su­men­ten zich beter kun­nen in­for­me­ren in de jun­gle van ener­gie­be­spa­ren­de ei­gen­schap­pen, re­gen­ban­den en an­de­re mar­ke­ting­ter­men van ban­den­fa­bri­kan­ten. Het label geeft een ob­jec­tie­ve me­ting weer van drie ei­gen­schap­pen: het brand­stof­ver­bruik, de grip op een nat weg­dek en het ver­oor­zaak­te la­waai. De eer­ste twee ei­gen­schap­pen wor­den aan­ge­duid via kleu­ren en let­ter­co­des, waar­bij groen en A staan voor de meest zui­ni­ge of vei­li­ge band. Het ex­ter­ne ge­luids­ni­veau dat de band ver­oor­zaakt wordt ge­me­ten in de­ci­bel en uit­ge­drukt in drie ge­luids­ni­veaus.

Het label lijkt de con­su­ment dus het leven mak­ke­lij­ker te maken. want een auto met G-ban­den zal 7,5 pro­cent meer ver­brui­ken dan een wagen met A-ban­den. Maar net bij de start van het ‘win­ter­ban­den- sei­zoen’ wor­den de eer­ste pijn­pun­ten dui­de­lijk. De win­ter­ban­den sco­ren slecht op de la­bels. Dat heeft alles te maken met de ma­nier waar­op ze ge­test zijn. Omdat er geen apart las­ten­boek voor win­ter­ban­den be­staat, zijn alle win­ter­ban­den ge­test in zo­mer­se om­stan­dig­he­den, niet bij vries­tem­pe­ra­tu­ren.

Greet Wil­le­kens, de voor­zit­ter van de Bel­gi­sche fe­de­ra­tie van ban­den­fa­bri­kan­ten Pneu­band, vindt het label een goede aan­zet, maar er­kent dat er pro­ble­men zijn. ‘Omdat er geen apar­te ca­te­go­rie voor win­ter­ban­den be­staat, zou­den au­to­mo­bi­lis­ten kun­nen den­ken dat een zo­mer­band met een A-la­bel steeds vei­li­ger is dan een win­ter­band met een C-la­bel. Dat is niet juist, want een win­ter­band zal meer grip heb­ben op sneeuw en ijs dan een zo­mer­band die har­der wordt als het koud is’, zegt Wil­le­kens. Ze raadt con­su­men­ten ook aan raad te vra­gen aan de ver­ko­per.

Het label zal im­mers nooit de ide­a­le band kun­nen iden­ti­fi­ce­ren. De klant zal soms een af­we­ging moe­ten maken tus­sen min­der brand­stof­ver­bruik of iets meer vei­lig­heid. De twee voor­naams­te ei­gen­schap­pen op het label: zui­nig­heid en grip op nat weg­dek zijn te­gen­ge­stel­de be­grip­pen. Als de zo­ge­naam­de rol­weer­stand van de ban­den wordt ver­laagd, zal de band zui­ni­ger zijn, omdat de motor min­der kracht moet le­ve­ren om voor­uit te ge­ra­ken. Maar het ver­la­gen van de rol­weer­stand leidt er toe dat de grip op een nat weg­dek kan ver­min­de­ren. Ban­den­fa­bri­kan­ten moe­ten daar­om steeds zoe­ken naar de op­ti­ma­le ba­lans tus­sen grip en rol­weer­stand, legt Frédérique Dau­blain van Fe­de­r­au­to uit. Ze wijst er ook op dat er slechts drie ele­men­ten op het label staan, ter­wijl de fa­bri­kan­ten zo’n 50 cri­te­ria tes­ten.

Ook bij de au­to­her­stel­groep Auto5 zijn er heel wat op­mer­kin­gen over het nieu­we label. ‘Op het eer­ste ge­zicht is een zui­nig A-la­bel een goede zaak voor het mi­li­eu en de por­te­mon­nee van de au­to­mo­bi­list. Maar het label zegt niets over de duur­zaam­heid van de band’, merkt Oli­vier Ren­ard, de aan­koop­di­rec­teur van Auto5 op. ‘Als een zui­ni­ge band 10.​000 ki­lo­me­ter min­der mee­gaat, smelt de fi­nan­ciële bonus als sneeuw voor de zon.’

Ove­ri­gens zal je niet zoals bij heel wat elek­tri­sche toe­stel­len snel ban­den vin­den met de al­ler­hoog­ste A-la­bels. ‘Eu­ro­pa heeft hier de lat erg hoog ge­legd’, zegt Wil­le­kens. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft les­sen ge­trok­ken uit de tech­no­lo­gi­sche evo­lu­ties bij wit­goed­fa­bri­kan­ten. Die pas­ten hun toe­stel­len snel aan, waar­door er zo­veel A-la­bels be­schik­baar waren dat dit geen on­der­schei­den­de fac­tor meer was. Daar­om wer­den extra la­bels als A+ en A++ in­ge­voerd.

Wil­le­kens ver­wacht dat het ban­den­la­bel nog wordt bij­ge­stuurd: ‘Het pro­bleem van de win­ter­ban­den wordt wel­licht nog door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie aan­ge­pakt. In 2016 volgt trou­wens een eva­lu­a­tie.’

 

bron: http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/auto/Nieuw_bandenlabel_maakt_consumen...